Werkvelden

De Interim Ecoloog (DIE) biedt een breed scala aan diensten aan. Of het nu gaat om een quickscan Wet natuurbescherming om bij uw bouwaanvraag in te dienen, een nader ecologisch onderzoek of ecologische begeleiding, bij DIE bent u aan het juiste adres.

Heeft u een AERIUS-berekening nodig om de stikstofdepositie van uw project te bepalen? Ook dat kan DIE voor u verzorgen, evenals een ecologische beoordeling als er depositie optreedt op beschermde gebieden.

Quickscan

Een quickscan Wet natuurbescherming (of quickscan flora en fauna) is benodigd bij ruimtelijke ontwikkelingen of het vaststellen van een bestemmingsplan. Het is een eerste inventarisatie op het mogelijk voorkomen van beschermde planten en dieren. De Interim Ecoloog kan voor u een quickscan opstellen, of het nu een klein of een groot project is. Hiervoor wordt een literatuuronderzoek gedaan en wordt de planlocatie bezocht. De resultaten worden in een beknopt rapport helder omschreven, met aanbevelingen voor een goede omgang met eventueel aanwezige planten en dieren. Als er nader onderzoek moet gebeuren en er is mogelijk sprake van een ontheffingsplicht, wordt dit vermeld samen met de verwachte tijdslijn.

Ecologisch onderzoek

Als uit de quickscan blijkt dat een of meerdere soort(groep)en niet met zekerheid zijn uit te sluiten, is een nader ecologisch onderzoek nodig. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van de huismus en verblijfplaatsen van vleermuizen bij woningrenovaties. Worden groenstructuren of houtwallen opgeruimd, dan is mogelijk onderzoek nodig naar kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn). Bij zeer specialistisch onderzoek kan worden samengewerkt met andere bedrijven of zzp-ers uit mijn netwerk, hierin wordt u dan ontzorgd. 

 

Ecologische begeleiding

Bij sommige werkzaamheden is ecologische begeleiding noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer dit vanuit een ontheffing verplicht is gesteld door het bevoegd gezag, of wanneer uw opdrachtgever dit als vereiste heeft opgenomen in de aanbesteding. Werkzaamheden die onder ecologische begeleiding vallen zijn bijvoorbeeld het ontoegankelijk maken van bebouwing voor vogels, vleermuizen of andere dieren, het afvissen van een sloot of het doorzoeken van de bagger op fauna, of een schouw voorafgaand aan maaiwerk. De Interim Ecoloog kan de gewenste ecologische begeleiding voor u verzorgen.

Mitigatie en compensatie

Heeft u voor uw project een ontheffing op de Wet natuurbescherming gekregen? Dan is er sprake van een mitigatie- en compensatieplicht. Mitigatie is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve effecten, zoals het zorgen dat er geen dieren meer in een gebouw aanwezig zijn voorafgaand aan de sloop (zie hiervoor onder ecologische begeleiding). Compensatie is het aanbieden van nieuw, vervangend leefgebied en/of verblijfplaatsen. De Interim Ecoloog kan de benodigde mitigatie en compensatie voor u verzorgen. Indien gewenst kunnen we u geheel ontzorgen door hiervoor bijvoorbeeld de aannemer te regelen.

Aanvragen ontheffing

Zijn er beschermde soorten in uw plangebied aanwezig en treden er negatieve effecten op door de voorgenomen werkzaamheden? Dan is het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. De Interim Ecoloog kan dit voor u doen door het schrijven van een activiteitenplan waarin alle onderdelen zijn opgenomen die het bevoegd gezag hiervoor vraagt. Na uw goedkeuring en machtiging wordt de aanvraag ingediend en neemt DIE de communicatie voor u waar.

De Interim Ecoloog kan u in het gehele traject ontzorgen, van quickscan en nader onderzoek tot aan de ontheffingsaanvraag en ecologische begeleiding.

Natura 2000 en stikstof

De Interim Ecoloog kan u ook van dienst zijn met het opstellen van een Voortoets Natura 2000 of een ecologische beoordeling stikstof. Bij projecten of plannen die dicht op (of in) Natura 2000 plaatsvinden, kan dit gevraagd worden door het bevoegd gezag. Heeft u nog geen AERIUS-berekening (stikstof berekening)? Ook dat kan DIE voor u verzorgen. Bij eenvoudige projecten kan dit ook voor een zeer scherpe prijs. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Natuurnetwerk Nederland

Bij plannen die binnen de begrenzing van het NNN vallen, is ook een beoordeling nodig of het plan de wezenlijke en kenmerkende waarden van het NNN aantasten. Per provincie kan deze toetsing iets verschillen, en ook is het van belang wat er in het bestemmingsplan is opgenomen. Ook voor een NNN-toetsing bent u bij De Interim Ecoloog aan het juiste adres.